Sme súčasťou siete PLUS lekární! 


EZAMED, s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, IČO: 44223056
kontaktné údaje: ………………………………………………..

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Touto cestou Vám dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za
účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše
osobné údaje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý
predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda
konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov
dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.
Ako dotknutá osoba však máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje zo životopisu, motivačného listu
Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov
o zamestnanie
Zdroj, z akého pochádzajú osobné údaje: www.profesia.sk , ……………………….
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Neexistujú
Cezhraničný prenos osobných údajov: Neuskutočňuje sa
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neprofiluje sa
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov
a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe
v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako
prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného
systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov
alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa
nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
EZAMED, s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava prijala ako prevádzkovateľ informačného systému
všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany
Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne.
V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám
oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných
údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje:
emailová adresa …………………………………………………..alebo číslo……………………………….